Integritetspolicy för Holebrook Sweden

1. Integritetspolicyns syfte och omfattning

Holebrook Sweden /SEA Trikå AB och dess närstående företag (”Holebrook Sweden”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) åtar sig att skydda din integritet i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. När vi skriver till ”dig” menar vi dig som kund, besökare eller annan relevant tredje part, t.ex. som kontaktperson på ett företag i en eller annan organisation som vi gör affärer med och har liknande utbyte. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.


2. Var samlar vi in dina personuppgifter från?

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du gör ett inköp på vår webbplats, kommunicerar med oss per post, e-post eller telefon, skapar ett konto för abonnemangstjänsten på vår webbplats eller begär information från oss. Vi kan även automatiskt samla in tekniska och användningsuppgifter om din utrustning, webbläsningsåtgärder och -mönster när du besöker vår webbplats. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och annan liknande teknik.


Vissa av de personuppgifter vi har om dig kan samlas in på andra ställen än direkt från dig, t.ex. från ett kreditupplysningsföretag, en tillsynsmyndighet eller andra offentligt tillgängliga databaser.


Om du inte tillhandahåller vissa uppgifter när de efterfrågas kan vi eventuellt inte uppfylla våra förpliktelser gentemot dig eller besvara dina förfrågningar, vilket förhindrar oss från att ge dig bästa möjliga service. Vi kan också bli förhindrade från att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. våra rapporteringskrav).


3. Vilka uppgifter samlar vi in?

De kategorier av personuppgifter om dig som vi kan samla in, lagra och använda omfattar:

 • allmänna uppgifter och kontaktuppgifter, t.ex. namn, kön, personnummer, telefonnummer, e-postadress, fysisk adress och övriga kontaktuppgifter,
 • ekonomiska uppgifter, t.ex. bankuppgifter, kredituppgifter och betalningshistorik,
 • marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, t.ex. dina inställningar för mottagande av reklam från oss och våra tredje parter, kontouppgifter i vår abonnemangstjänst, korrespondensuppgifter när du kontaktar kundtjänst och andra kommunikations-/abonnemangsinställningar,
 • tekniska data, t.ex. IP-adress, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszon och plats, typer och versioner av webbläsarplugin, operativsystem och plattform och annan teknik i de enheter du använder för åtkomst till vår webbplats samt
 • användningsuppgifter, t.ex. information om hur du använder vår webbplats och om din inköpshistorik.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • administrera och uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser gentemot dig eller det företag du representerar,
 • uppfylla våra rättsliga förpliktelser och rapporteringskrav, t.ex. garantianspråk, bokföringsregler och deklarationer till skattemyndigheter såväl som andra tillsynsmyndigheter,
 • besvara dina frågor och önskemål samt
 • fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.

Behandling av dina personuppgifter som inte är baserad på ett rättsligt eller avtalsenligt krav kommer att baseras på våra berättigade intressen för att:

 • förse dig med reklamutskick och andra publikationer (per post eller via e-post eller sms eller liknande teknik) avseende vår verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig, exempelvis allmän information och nyhetsbrev,
 • statistiska användningsdata för att studera hur besökare använder vår webbplats och för att förbättra vår webbplats samt
 • hantera våra dagliga verksamhetsbehov.

Vi kommer att använda automatiserat beslutsfattande när du använder kreditkort som betalningsmetod, i syfte att utvärdera din kreditvärdighet. Du kan uttrycka dina åsikter och i slutänden bestrida beslutet genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter i slutet av denna integritetspolicy).


Vi kan använda profilering för att förse dig med anpassade reklamerbjudanden.


Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som vi har samlat in dem för, såvida inte vi rimligen anser att vi måste använda dem på grund av en annan orsak och den orsaken är kompatibel med det ursprungliga syftet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett ändamål utan samband med sådant syfte kommer vi att informera dig och förklara den rättsliga grund som låter oss att göra det.


5. Till vem kan vi lämna ut dina personuppgifter?

Utöver de utlämnanden som rimligen är nödvändiga för de ändamål som framställs på annan plats i denna integritetspolicy kan vi lämna ut uppgifter om dig:

 • till tjänsteleverantörer som endast får behandla personuppgifter för vår räkning,
 • i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar,
 • i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden samt
 • i syfte att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.

Utöver vad som framställs i denna integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter.


6. Var lagrar vi och var överför vi dina personliga uppgifter?

Personuppgifter som vi samlar in kan lagras och behandlas i och överföras mellan några av de länder där vi är verksamma, i syfte att ge oss möjlighet att använda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina personuppgifter kan lagras i och överföras till länder som kanske inte nödvändigtvis har samma dataskyddslagar som de som gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Men vi kommer att vidta alla rimliga tekniska, organisatoriska och rättsliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert, med en tillräcklig skyddsnivå jämfört med den skyddsnivå som erbjuds inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, otillåtet utlämnande av eller åtkomst till dina personuppgifter. Dataöverföring via internet är förstås till sin natur osäker och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.


8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå det syfte som de samlades in för eller om så krävs för att efterleva eventuella obligatoriska lagringstider enligt gällande lag.

I syfte att fastställa den lämpliga lagringsperioden för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, beskaffenhet och känslighet, den potentiella skaderisken vid obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål vi behandlar dina personuppgifter för samt huruvida vi kan uppnå dessa ändamål via andra metoder och de tillämpliga rättsliga kraven.


9. Vilka är dina rättigheter?

9.1 Rätt till åtkomst till dina uppgifter

Du kan instruera oss att ge dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Tillhandahållandet av sådana uppgifter är i allmänhet kostnadsfritt, men under vissa omständigheter kan det vara avgiftsbelagt.


9.2 Rättelse, radering och invändningar

Du har rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig, begära att vi raderar uppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in och/eller göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Det kan dock hända att vissa rättsliga förpliktelse förhindrar oss från att omedelbart raderas vissa uppgifter.


9.3 Dra tillbaka ditt samtycke

Om vi behandlar några av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst.


9.4 Avstående från reklam

Du kan instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive profileringsanalyser för direktmarknadsföring. I praktiken kommer du vanligtvis i förväg att ge ditt uttryckliga samtycke till vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och/eller kommer vi att ge dig möjlighet att avstå från användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan också hantera dina abonnemang genom att logga in på ditt användarkonto på vår webbplats eller när som helst instruera oss att inte använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål via e-post.


9.5 Framföra klagomål

Du kan framföra ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet när som helst om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid mot tillämpliga dataskyddslagar.


10. Cookies

Vi använder cookies och liknande teknik på vår webbplats. Du kan konfigurera din webbläsare så att den avvisar alla eller vissa cookies eller för att få ett meddelande när webbplatser placerar eller skaffar åtkomst till cookies. Du kan fortsätta att använda vår webbplats även om du väljer att avvisa cookies, men din åtkomst till vissa funktioner kan hindras från att fungera korrekt och delar av webbplatsen kan bli oåtkomliga. Ytterligare information om de cookies vi använder finns i vår cookiepolicy.


11. Tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår webbplats som länkar till tredje parters webbplatser och vi är inte ansvariga för integritetspolicyer på sådana tredje parters webbplatser.


12. Policyändringar

Vi granskar denna integritetspolicy regelbundet och vi kan uppdatera den då och då genom att lägga ut en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med ändringarna. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2020-09-17.


Kontakt

Om du har frågor eller önskemål avseende denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda någon av nedanstående kontaktvägar:


Holebook Sweden (organisationsnr. 556383-6146)

Storgatan 69

SE 52331 Ulricehamn

Sverige

E-post: info@holebrook.com

Telefon: +46 321 77 57 00


Cookiepolicy

1. Hur använder vi cookies?

Vår webbplats www.holebrooksweden.com använder cookies som placeras av Holebrook Sweden (cookies från första part) såväl som cookies som placeras av tredje parter (cookies från tredje part).

Cookies används på nästan alla webbplatser. De är små textfiler som sparas i din dator eller enhet för att hjälpa vår webbplats med att utföra ett antal funktioner. De kan exempelvis hjälpa oss att övervaka antalet personer som använder vår webbplats och hjälpa oss att förstå mer om det sätt på vilket människor samverkar med vår webbplats.

Vissa cookies på vår webbplats samlar in personuppgifter om dig. Läs vår integritetspolicy för att få ytterligare information om hur vi kan samla in och använda uppgifter om dig via din interaktion med oss, inklusive din användning av denna webbplats.


2. Vilka cookies använder vi?

2.1 Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies krävs för den grundläggande driften av vår webbplats, t.ex. genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen.


2.2 Funktions-/inställningscookies

Dessa cookies ger en webbplats möjlighet att komma ihåg information som ändrar webbplatsens beteende eller utseende och att komma ihåg dina inställningar, t.ex. föredraget språk eller vilken region du befinner dig i.


2.3 Statistik-/prestandacookies

Dessa cookies ger oss möjlighet att känna igen och räkna antalet besökare och att se hur besökare förflyttar sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förstå hur besökarna använder med vår webbplats och begränsade identifierbara uppgifter kan samlas in.


2.4 Målinriktnings-/marknadsföringscookies

Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, de sidor du har besökt och de länkar du har följt. Vi kommer att använda denna information för att göra vår webbplats och den reklam som visas på den mer relevanta utifrån dina intressen. Identifierbara eller unika uppgifter kan samlas in. Vi kan även dela dessa uppgifter med tredje parter för samma ändamål.


3. Hur kan du hantera dina cookies?

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera cookies via webbläsarinställningarna. Du kan exempelvis välja att blockera cookies för att förhindra att webbläsaren accepterar nya cookies, ta bort befintliga cookies, låta webbläsaren informera dig när du får en ny cookie eller avaktivera cookies helt och hållet.

Följ länkarna nedan för att få anvisningar om hur du kan ändra webbläsarens inställningar från några av de vanligaste webbläsarleverantörerna (observera att dessa är länkar till tredje parters webbplatser som vi inte har kontroll över):


 • Microsoft Edge
 • Safari
 • Firefox
 • Google Chrome

Observera att genom att begränsa cookies kan du eventuellt hindras åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eftersom vissa funktioner på webbplatsen är beroende av cookies.


4. Mer information

Du kan ta reda på mer om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har placerats och hur du hanterar och tar bort dem, genom att gå till www.aboutcookies.org eller till Post- och Telestyrelsens (PTS) webbplats: http://www.pts.se/en/. Observera att dessa är länkar till tredje parters webbplatser som vi inte har kontroll över.

Om Holebrook Sweden


Holebrook är ett svenskt varumärke med fokus på stickade kläder. Vi föddes på den svenska västkusten och vår första kollektion var stickade tröjor med ett vindtätt elastiskt foder. Idag, över tjugo år senare, är de fortfarande en del av vår kollektion. Hållbarhet är en del i vårt DNA, i vår affärsmodell och i vår varumärkesstrategi. Vår jordnära syn på hållbarhet utgår från ull, bomull, mohair och alpacka. Naturliga material som inte behöver tvättas så ofta, vilket förlänger plaggens livslängd och minskar deras påverkan på miljön. Våra kläder är tidlösa och skapas för årstiderna, inte för trenderna. Alla våra kläder tillverkas i Europa av leverantörer som delar vår strävan och vårt engagemang för kvalitet och hållbarhet.